In-House Training

หัวข้อสัมมนา

1 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง( Succession Planning ) ดร.กฤติน กุลเพ็ง
2 การบริหารความแตกต่างเพื่อทีมงานที่เป็นเลิศ ( Managing Team Diversity ) ดร.กฤติน กุลเพ็ง
3 การวิเคราะห์งานและการวางแผนอัตรากำลัง ดร.กฤติน กุลเพ็ง
4 การจัดทำ สถิติข้อมูลในงาน HR ดร.กฤติน กุลเพ็ง
5 ช่องทางในการสรรหาและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ ดร.กฤติน กุลเพ็ง
6 เทคนิค การประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ดร.กฤติน กุลเพ็ง
7 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน( Job Description) บนพื้นฐาน Competency ดร.กฤติน กุลเพ็ง
8 เทคนิคการสัมภาษณ์งานตามแนวทาง  Competency Model ดร.กฤติน กุลเพ็ง
9 การบริหารคนเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร ดร.กฤติน กุลเพ็ง
10 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ (HR for Manager) ดร.กฤติน กุลเพ็ง
11 การบริหารทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team ) ดร.กฤติน กุลเพ็ง
12 การสร้าง ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน สำหรับหัวหน้างานมือใหม่ ดร.กฤติน กุลเพ็ง
13 เทคนิคการมอบหมายงานและการตัดสินใจ ดร.กฤติน กุลเพ็ง
14 การ Implement  Competency Model ภายในองค์กร ดร.กฤติน กุลเพ็ง
15 การวิเคราะห์หาความต้องการในการฝึกอบรม( Training need) บนพื้นฐาน Competency ดร.กฤติน กุลเพ็ง
16 การออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร ดร.กฤติน กุลเพ็ง
17 เทคนิคการประเมินและการสัมภาษณ์บุคคลากรเพื่อเข้าสู่โปรแกรม Talent Pool ดร.กฤติน กุลเพ็ง
18 Effective HRM Empowerment and Motivation ดร.กฤติน กุลเพ็ง
19 เทคนิค การการสอนงานและการ coaching ดร.กฤติน กุลเพ็ง
20 เทคนิคการปรับผลกระทบค่าจ้าง ดร.กฤติน กุลเพ็ง
21 กฏหมายแรงงาน การเลิกจ้างและการพ้นสภาพ ดร.กฤติน กุลเพ็ง
22 การจัดทำ Action Plan ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจองค์กร ดร.กฤติน กุลเพ็ง
23 การพัฒนาความสามารถและจัดระดับทักษะของพนักงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง
24 การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร ดร.กฤติน กุลเพ็ง
25 การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง
26 จิตวิทยาบริหารเพื่อพัฒนาคน ดร.กฤติน กุลเพ็ง
27 การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ดร.กฤติน กุลเพ็ง
28 การบริหารจัดการคนเก่งและคนดี(Talent Management) ดร.กฤติน กุลเพ็ง
29 การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง

  4134 views     Comments