การตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท  ถ้าเป็นองค์กรยุคใหม่  ก็จะใช้ผลของการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีของพนักงาน  มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปรับสวัสดิการ เพื่อเป็นประโยชน์ของพนักงานภายในองค์กรให้ได้มากที่สุด  ซึ่งบางครั้งผู้บริหารองค์กรโดยส่วนใหญ่  จะไม่ค่อยให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน ให้ได้รับการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  ทางการแพทย์  เพราะโดยปกติผู้บริหาร  จะมีการประกาศของบริษัท ให้พนักงานมาเข้ารับการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี  ในวันที่บริษัทกำหนดไว้  โดยไม่สนใจว่าพนักงานจะสะดวกในวันดังกล่าวหรือไม่  และก็ไม่ใส่ใจเลยว่า ผลการตรวจสุขภาพพนักงานจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ตาม  และยิ่งไปกว่านั้น  สิ่งที่พนักงานภายในองค์กรได้มองเชิงลึกเข้าไปอีกคือ  พนักงานที่เข้ามาตรวจสุขภาพ  จะมีพนักงานบางคนที่ไม่ใส่ใจในการมาตรวจสุขภาพของบริษัทที่ได้จัดไว้ให้   ซึ่งบริษัทก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรที่เป็น  กฎเกณฑ์บังคับให้พนักงานดังกล่าว  ให้มีการมาตรวจตามประกาศของบริษัทที่ได้จัดไว้ให้  จึงทำให้พนักงานมองว่า  บริษัทเพียงได้แต่จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานเท่านั้น  บริษัทไม่ได้ใส่ใจเรื่อง  สุขภาพพนักงานอย่างแท้จริง

ผู้บริหารองค์กรยุคใหม่  ควรจะเริ่มมีความใส่ใจถึงเรื่องนี้  เพราะว่าแนวโน้มของพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่  เริ่มมีความใส่ใจถึงเรื่อง สุขภาพของตัวเองมากขึ้น  ยิ่งบริษัทใดก็ตามที่มีความมุ่งมั่น และมีมาตรการในการตรวจสอบเพื่อที่จะให้พนักงาน  ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน  โดยเปิดกว้างให้ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างแท้จริง  เช่น บริษัทมีนโยบายให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกเดือน  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน บางบริษัทอำนวยความสะดวกให้พนักงานมารับการตรวจสุขภาพในเดือนที่พนักงานเกิด  หรือมีการแบ่งออกเป็นไตรมาส  ในหนึ่งปีจะมีหน่วยทางการแพทย์จะเข้ามารับการตรวจสุขภาพที่บริษัทจำนวน  4  ครั้ง  โดยมีการประกาศให้พนักงานทราบล่วงหน้า  เพื่อที่จะให้พนักงานได้มีการวางแผนตัวเองล่วงหน้า  ในการทำตัวให้ว่าง  ในการรับการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

บริษัทยังมีมาตรการต่อไปอีกว่า  ถ้าพนักงานท่านใดที่ไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพที่บริษัทได้จัดไว้ให้  พนักงานจะต้องนำผลการตรวจสุขภาพที่พนักงานต้องไปเข้ารับการตรวจต่อ สถานพยาบาลที่เป็นของรัฐหรือเอกชน   ซึ่งพนักงานจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด  วิธีนี้ก็จะเป็นการทำให้พนักงานภายในองค์กรมองบริษัทในทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้น  ถึงแม้ว่าพนักงานส่วนหนึ่งประมาณ 10 % ที่จะได้รับการลงโทษจากบริษัทที่จะต้องออกค่าใช้เองก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ถ้าบริษัทได้มีมาตรการต่อไปจากนี้อีก  โดยการนำข้อมูลผลสรุปการตรวจสุขภาพมาดำเนินการต่ออีก เช่น  การนำมาทำกิจกรรมในการออกกำลังกายให้กับพนักงาน  สำหรับพนักงานที่มีผลการตรวจว่า  มีไขมันในเส้นเลือดค่อนข้างสูง  ซึ่งจะเป็นการต่อยอด ของการดูแลพนักงานภายในองค์กรอีกด้วย

jpg

จะเห็นได้ว่า ผลการตรวจออกมาแล้ว  บริษัทได้ดำเนินการนำมาทำกิจกรรมแอโรบิค สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มี ผลการตรวจออกมาไม่ดี  ก็จะยิ่งทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่า  บริษัทมีความตั้งใจ มีเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับพนักงาน  ที่จะดูแลสุขภาพของพนักงานอย่างถูกวิธี  และไม่ได้ทำเพื่อแต่จะให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น ผลการตรวจสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่  บริษัทจะต้องนำมาพิจารณาหาทางแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน  ให้กับพนักงานอย่างถูกวิธี  เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพนักงานโดยรวม