การให้พนักงานสามารถเปลี่ยนวันหยุดได้ตามความเหมาะสม เมื่อพนักงานมีความจำเป็นที่กรณีวันหยุด แต่ไม่สามารถหยุดได้ เพราะอาจจะเกิดจากงานไม่เสร็จ หรือลูกค้ารายใหญ่เข้ามาเยี่ยมกิจการ เครื่องจักรเสียหายต้องทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เป็นต้น

การเปลี่ยนวันหยุดของพนักงานย่อมเกิดขึ้นได้ เพราะว่าเป็นวันหยุดของพนักงานแล้วพนักงานไม่ได้หยุด จึงขออนุมัติหัวหน้าเปลี่ยนวันหยุดไปเป็นวันอื่น ซึ่งถ้าเป็นกรณีลักษณะนี้ ก็จะสามารถเปลี่ยนวันหยุดได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะอยู่ภายในอาทิตย์เดียวกัน เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาผิดกฎหมายแรงงานได้

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบ กรณีที่ผู้เขียนได้พบจากบางบริษัทที่มีข้อซักถามจากฝ่ายบุคคลว่า มีกรณีพนักงานเปลี่ยนวันหยุด โดยนำวันหยุดในอนาคตมาหยุดก่อนจะได้หรือไม่ ซึ่งจะมีพนักงานได้อ้างเหตุผลถึงความจำเป็นที่จะต้องนำมาหยุดก่อนหลากหลายเหตุผล ตามทัศนะของผู้เขียนไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะให้นำวันหยุดในอนาคตของพนักงานมาใช้หยุดก่อน เพราะการนำวันหยุดในอนาคตมาใช้ก่อน อาจจะเกิดปัญหาพนักงาน ใช้ช่องทางในการที่จะออกจากองค์กรอยู่แล้ว ขอหยุดไปก่อน โดยบริษัทไม่สามารถที่จะติดตามพนักงานมาทำชดเชยได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาตามมาอีกมากมาย ถึงแม้ว่ามีบางหน่วยงานการันตีมาจากหัวหน้างานแล้วก็ตาม ก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติที่ผิดๆ เกิดความเสี่ยงตามมา เพราะจะเป็นการปฏิบัติที่อาจจะมีบางหน่วยงานให้ และบางหน่วยงานไม่ให้ ก็จะยิ่งทำให้การปฏิบัติงานของฝ่าย HR ลำบากมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนวันหยุดของพนักงาน จึงควรจะยึดถือแนวปฏิบัติที่กรณีพนักงานเป็นวันหยุด แต่ไม่สามารถหยุดได้ เพราะเหตุมีความจำเป็นจากเครื่องจักรเสียกะทันหัน มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของบริษัท หรือมีเหตุจำเป็นอย่างกรณีมีน้ำท่วมบริษัท มีโรคระบาดหนัก การเปลี่ยนวันหยุดในลักษณะนี้ สามารถนำมาเป็นข้ออ้างในการอนุมัติเปลี่ยนวันหยุดได้


  บทความ     
  1124 views     Comments