หน่วยงาน HR  นอกจากที่จะช่วยดูแลรักษาพนักงานภายในองค์กรทั้งหมดแล้ว  ยังต้องช่วยหน่วยงานด้าน Line ในการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน และยังต้องวางแผนให้พนักงานให้เติบโตในสายอาชีพ  ซึ่งการวางแผนในลักษณะนี้เช่นนี้  จะมีส่วนช่วยให้รักษาพนักงานให้อยู่ภายในองค์กรอีกด้วย  เพราะว่าพนักงานได้พิจารณาถึงอนาคตของตนเองว่า  ถ้าเขาตัดสินใจ  อยู่ภายในองค์กรแห่งนี้  เขามีโอกาสเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งได้หรือไม่  ซึ่งถ้าลาออกไปอยู่องค์กรอื่น ก็ต้องนับอายุใหม่ เสริมสร้างความรู้นับหนึ่งไป  ฉะนั้นการวางแผนพัฒนาศักยภาพพนักงาน ก็จะช่วยให้มีส่วนทำให้พนักงานได้ตัดสินใจอยู่องค์กรอย่างไร  ซึ่งจะขอนำเสนอแนวทาง ดังต่อไปนี้

การประเมินตำแหน่ง

การดำเนินการ ให้เริ่มจาก สร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สำหรับพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้ธำรงรักษา  ซึ่งความยุติธรรม ถูกยอมรับจากพนักงานทั้งองค์กร  ซึ่งส่วนใหญ่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะใช้ตัวชี้วัดที่มาจาก การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน มาเป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลงาน

 กระบวนการกำหนดกลยุทธ์.jpg

 

โดยจะให้แต่ละสายงานได้จัดทำแผน action plan มานำเสนอพร้อมตัวชี้วัดให้เกิดความชัดเจนตั้งแต่ปลายปี เพื่อที่จะนำมาใช้ในต้นปี โดยผู้บริหารระดับสูง  ต้องตัดสินใจด้วยว่า แผนงานของแต่ละหน่วยงานที่ ทุกหน่วยงานนำเสนอมานั้น  มีตัวชี้วัดที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นระบบหรือไม่ และยอมรับได้  ซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงานยังต้องไปสอดคล้องกับ พันธกิจขององค์กรอีกด้วย

จะทำอย่างไรให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย.jpg

การวัดผลที่ให้ไปสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ นั้นจะทำให้ ตัวชี้วัดที่ได้รับ จะไปตอบโจทย์องค์กรได้ตรงประเด็นนั่นเอง  เมื่อถึงปลายปีสิ่งที่พนักงานจะได้รับผลตอบแทน กรณีที่ทำให้ตัวชี้วัดนั้นได้ตามเป้าหมาย ก็คือ การได้รับพพิจารณาการขึ้นค่าจ้าง และจ่ายโบนัสประจำปี สูงกว่าพนักงานที่ทำงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตัวชี้วัดต่ำกว่าเกณฑ์  ก็จะถูกพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสตามผลงานที่ได้รับ  การตั้งเกณฑ์ในลักษณะเช่นนี้  ก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  ดีกว่าประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดิมๆ ที่ประเมินมาจากความรู้สึกของหัวหน้า/ผู้จัดการที่รับผิดชอบหน่วยงาน

เมื่อได้ข้อมูลผลงานแต่ละคนแล้ว   หน่วยงาน HR จะทำหน้าที่ บันทึกข้อมูลไว้ในระบบของแต่ละคน  เพื่อเก็บข้อมูลนำไว้ใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ในอนาคตได้  ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินผลงานของพนักงานนั้น  ส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ในการ พิจารณาขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสแล้ว  ยังนำมาใช้ในการพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่งได้อีกด้วย  ซึ่งจะขอกล่าวในหน้าถัดไป

 

เมื่อขั้นตอนการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแล้ว  สิ่งที่หน่วยงาน HR จะต้องดำเนินการประเมินต่อก็คือ  การประเมินศักยภาพของพนักงาน  ซึ่งส่วนใหญ่ จะใช้เครื่องมือ competency มาเป็นส่วนช่วยประเมิน  เพื่อที่จะช่วยตรวจสอบพนักงานในแต่ละหน่วยงาน ว่ามีทักษะ ความรู้ มากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาว่า  องค์กรจะส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนา/อบรมในหัวข้อใดเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งการประเมินศัยกภาพนี้  จะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น

core-competency-functional-competency-jpg

เครื่องมือ competency ที่นำมาใช้ประกอบไปด้วย  core competency  functional competency  และ Leadership/Managerial competency มาทำการประเมินศักยภาพของพนักงานแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้องทำอย่างเป็นระบบและจัดทำทุกหน่วยงาน  เพื่อใช้มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทวนสอบพนักงานได้ระดับหนึ่ง ว่าสิ่งที่หัวหน้า/ผู้จัดการ ประเมินผลงานมานั้น เกิดจากการมีส่วนได้เสียหรือให้คะแนนพิเศษแก่ลูกน้องคนใดบ้าง  ซึ่งผู้บริหารจะนำเครื่องมีนี้มาใช้วิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย

เมื่อดำเนินการประเมินศักยภาพพนักงานทั้งองค์กรแล้ว  หน่วยงาน HR จะมีบทบาทในการช่วยเหลือ หน่วยงานด้าน Line  ที่จะนำข้อมูลทั้งสองส่วนคือ การประเมินผลงาน  และการเมินศักยภาพ มาทำการวิเคราะห์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาความสอดคล้อง และเพื่อดูว่า  หน่วยงานดังกล่าวนั้น มีพนักงานพนักงานประเภทใดบ้าง

 ผลการวิเคราะห์พนักงาน.jpg

จากข้อมูลแผนภูมิภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่า  จำนวนพนักงานทั้งหมด 41 คน เมื่อนำมาวิเคราะห์โดยใช้ การประเมินผลงาน และการประเมินศักยภาพ แล้วมีพนักงานที่ เข้าข่ายที่เป็น Star/Talent  อยู่  5 คน  มีพนักงานที่อยู่ Problem child อยู่ 2 คน  พนักงานที่เป็น Work horse อยู่ 3 คน  และพนักงานที่เป็น Dead wood อยู่  1 คน

เมื่อหน่วยงาน HR ทำการวิเคราะห์ออกมาได้ลักษณะเช่นนี้  สิ่งที่หน่วยงานจะต้องนำข้อมูลที่ออกมานี้มาพิจารณาดูว่า พนักงานที่เป็น Star นั้นใช่ของจริงหรือไม่ หรือเกิดจากมีข้อมูลผิดพลาด หรือในทางกลับกัน พนักงานที่เป็น Dead wood ก็เช่นกัน ก็ต้องนำมาพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง  เพื่อตรวจสอบคะแนน ถึงจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการบริหารบุคคลต่อไป

จากข้อมูล เมื่อหน่วยงาน HR  ทำการวิเคราะห์ และสายงานเป็นผู้ตรวจสอบ ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้ว  สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก็คือ การบริหารจัดการคนทั้ง  4  ประเภทในหน่วยงานดังกล่าว  จะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้าง  ซึ่งหน่วยงานมีหน้าที่  ที่จะต้องดูแลพนักงานที่เป็น Star ก่อนว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง  ที่จะทำให้พนักงานทั้ง 5 คนนี้ อยู่กับองค์กรได้นาน และมีการส่งเสริมอย่างไรให้พนักงานมีการเจริญเติบโตในสายงานได้  การพิจารณาการขึ้นตำแหน่งควรจะรวดเร็วกว่าพนักงานคนอื่น  การพัฒนาพนักงานในหลักสูตรเฉพาะที่เป็นระดับการบริหาร ก็ควรจะพิจารณาส่งเสริมให้พนักงานกลุ่มนี้ได้มีส่วนได้พัฒนาศักยภาพด้วยเช่นกัน

สำหรับพนักงานที่เป็น Dead wood องค์กรจะต้องมีนโยบายที่มีความชัดเจนอย่างเป็นระบบ  เพราะว่าการบริหารพนักงานกลุ่มนี้  ถ้าปล่อยให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้บริหาร ก็จะเกิดปัญหาการช่วยกันในแต่ละสายงาน  ซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาในเชิงระบบได้  เพราะว่าจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยปฏิบัติงานด้านนี้  จะมีข้อมูลเชิงลึกได้ว่า ถ้าองค์กรใดก็ตามที่ไม่มีการบริหารจัดการพนักงานที่เป็น Dead wood เลย และยังปล่อยให้มีการพิจารณาขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสอีก  ก็จะทำให้พนักงานที่เป็น Star ไม่อยากอยู่ร่วมภายในองค์กรนี้ได้เช่นกัน ฉะนั้น การพิจารณาการบริหารจัดการคน ต้องมีความละเอียดรอบคอบ มีนโยบายด้านการบริหารคนไว้อย่างชัดเจน  เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานได้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีแบบอย่างที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้

สำหรับพนักงานที่เป็น Problem child  และ Work horse หน่วยงานต้องมีวิธีการจัดการพนักงานทั้งสองกลุ่ม  เพื่อให้พนักงานมีเข็มมุ่งไปสู่พนักงานที่เป็น Star ให้ได้  ถ้ากรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติหรือละเลย  อาจจะต้องมีมาตรการการลงโทษและการโยกย้ายไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมอีกด้วย สิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น  เป็นกระบวนการวิเคราะห์พนักงานของแต่ละหน่วยงาน  ที่ทางหน่วยงาน HR จำเป็นจะต้องมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือหน่วยงานด้าน Line เพื่อให้เห็นข้อมูลพนักงานของแต่ละคนในสังกัด เพื่อที่จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการปรับปรุงและส่งเสริมพนักงานที่กระทำความดี ให้มีการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน  โดยมุ่งไปที่พนักงานที่เป็น Star/Talent ซึ่งสายงานจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้คัดสรรพนักงานในหน่วยงานของตนเอง  ให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งในหน่วยงานต่อไป