สำหรับบริษัทที่กำลังจะพิจารณาถึงเรื่อง การสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาสู่องค์กร คงจะต้องใช้ประเด็นในเรื่องนี้เป็นอันดับแรกๆ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ บริษัทไม่ค่อยให้ความสำคัญในการพิจารณาให้พนักงานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แล้วจะต้องได้รับการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน ซึ่งทางฝ่าย HR ก็จะทำตามระบบของข้อบังคับของบริษัทหรือแนวปฏิบัติของการผ่านทดลองงานของพนักงานใหม่ ที่ได้รับการบรรจุเข้ามาเป็นพนักงาน โดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่อย่างใดเลย ถึงแม้ว่าพนักงานที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วก็ตาม ก็จะต้องดำเนินการทดลองงานเหมือนกันพนักงานทั่วไปเช่นกัน

บริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องคน ส่วนใหญ่จะพิจารณาในเรื่องนี้เป็นอันดับแรก เพราะว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมงานภายในองค์กร ได้เกิดความรู้สึกที่ดีว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญ และให้เกียรติในตัวพนักงานที่มี ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มีความมานะ อดทน เสียสละเวลาส่วนตัวให้กับการทำงานให้กับองค์กร จนทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารองค์กร ที่ได้รับการ บรรจุ/แต่งตั้งให้เป็นพนักงานของบริษัทก่อนกำหนดจากแนวปฏิบัติของบริษัท โดยมีหนังสือแจ้งการบรรจุในการเป็นพนักงานจากผู้บริหารระดับสูง

ความรู้สึกของพนักงานจะมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร กรณีที่บริษัทได้มีการพิจารณาบรรจุการเป็นพนักงานก่อนกำหนดจาก 90 วัน มาเป็น 30 วัน หรือ 60 วัน โดยมีหนังสือชี้แจงเหตุผลของการผ่านทดลองงานก่อนกำหนดเพราะอะไร ซึ่งการผ่านทดลองงานดังกล่าวจะต้องมีผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะฝ่าย HR เป็นผู้ชี้แจง และแจ้งพนักงานด้วยว่าพนักงานที่ได้รับพิจารณาผ่านการทดลองงานก่อนกำหนดนั้น มีสิ่งใดบ้างที่พนักงานจะต้องได้รับ นอกเหนือจากการได้รับหนังสือดังกล่าว เช่น การได้รับสิทธิ์เรื่องของการรักษาพยาบาล การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ผู้เขียนมองว่าสิ่งที่เป็นสวัสดิการของบริษัทที่พนักงานพึงจะได้รับ ถือเป็นผลพลอยได้มากกว่า แต่สิ่งที่พนักงานได้รับความรู้สึกที่ดี คือ การพิจารณาจากบริษัทที่ให้เขาได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานก่อนกำหนด ซึ่งเร็วกว่ากำหนดของบริษัทที่ได้เขียนไว้ โดยพนักงานทุกคนจะได้รับไม่เหมือนกัน เหมือนพนักงานมองว่าเขาเป็นบุคคลพิเศษที่ผู้บริหารได้คัดเลือกและพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ

ฝ่าย HR ไม่ควรจะมองข้ามในสิ่งเหล่านี้ เพราะว่าคุณค่าที่มากกว่าผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เรื่อง การผ่านทดลองงานก่อนกำหนดจะมีส่วนทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกประทับใจ โดยเมื่อผ่านทดลองงานแล้ว ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการเรียกเข้าพบ และชมเชยว่าพนักงานเป็นผู้ที่บริษัทให้ความสำคัญ และดูแลให้เป็นพิเศษ นอกจากเรียกเข้าพบแล้ว บริษัทจะมีการปรับเงินให้เมื่อมีการผ่านทดลองงานอีกด้วย ก็จะยิ่งทำให้พนักงานเกิดความประทับใจ มองภาพบริษัทในทิศทางที่เป็นบวกมากกว่า

ผู้เขียนเคยเห็นบางบริษัทที่ฝ่าย HR ปล่อยให้พนักงานที่กำลังจะผ่านทดลองงานต้องขึ้นมาสอบถามว่าตัวพนักงานเองผ่านทดลองงานหรือยัง มีประเด็นอะไรหรือไม่ที่บริษัทหรือหัวหน้าไม่ได้แจ้งพนักงานว่า ผ่านทดลองงานแล้ว แต่เมื่อขึ้นไปสอบถาม ก็ได้รับข้อมูลว่าผ่านทดลองงานไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้ว แต่เอกสารยังไม่ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ให้ ซึ่งทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี และมองบริษัทในลักษณะนี้ว่า ไม่ได้เห็นความสำคัญของพนักงานใหม่ ที่มีความตั้งใจในการทำงาน แล้วยังถูกลืมจากผู้บริหารเสียอีก ยิ่งทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่า องค์กรแบบนี้เขาจะฝากชีวิตไว้ได้หรือไม่ในอนาคต


  บทความ     
  509 views     Comments