กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ Competency (Competency Frameworks)

             การสร้าง Competency Model มักเริ่มต้นจากการนำวิสัยทัศน์และหรือพันธะกิจ หรือค่านิยมหลัก ขององค์กร จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดร่วมกันก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ มาเป็นตัวตั้งในการกำหนด Competency โดยมีกระบวนการดังภาพ

 

ตารางแนวคิดทั่วไปในการสร้าง Competency Model

Core Competencies Vision , Mission or Values Business Strategy
Job Competencies Job Functional

ในกรณีที่องค์กรได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ หรือค่านิยมหลัก ไว้อยู่ก่อนแล้วการหา Competency มักเริ่มต้นจากการนำวิสัยทัศน์ พันธะกิจหรือค่านิยมหลักขององค์กรมาพิจารณาหา Core Competency จากนั้นนำมาพิจารณาร่วมกับงาน ในหน่วยงานต่างๆในองค์กร โดยจะพิจารณาว่างานที่ออกแบบมาให้ตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กรนั้น ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องมี Competency อะไรจึงจะสามารถทำงานนั้นได้ดี ในขั้นตอนนี้เราจะได้ Job Competency ของงานต่างๆในองค์กร จากนั้นจึงนำ Competency ที่ได้มาทั้ง 2 ส่วน ดังกล่าวมาสร้างเป็น Competency Model
การออกแบบ Competency Model สามารถทำได้หลายวิธี โดยทั่วไปมักเริ่มต้นจากการแบ่งกลุ่ม Competency ตามที่องค์กรต้องการ เช่น
1.แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ Core Competency และ Job Competency
ดังแสดงในรูปข้างต้น
2.นำ Core Competency ขององค์การและ Job Competency มาแบ่งออกเป็นความสามารถในด้านต่างๆที่องค์การต้องกร ดังตัวอย่างที่แสดงในตัวอย่างถัดไป

ตัวอย่างการจัด Competency ตามหมวดหมู่ที่องค์กรกำหนด

 

Competency Cluster Competencies
Individual skills

(ความสามารถส่วนบุคคล)

 • Communication
 • Self – confidence
 • Creative and Innovation
Management Skills

(ความสามารถทางการบริหาร)

 • Managing and Developing Others
 • Team building
 • Finance management
Technical Skills

(ทักษะทางเทคนิค)

 • Computer literacy
 • Customer knowledge
 • Product Knowledge

ตัวอย่าง Model ที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แสดง Competency ย่อยในแต่ละกลุ่มที่สัมพันธ์กัน

Conceptual
 • Decision Making
 • Logical Thinking
 • Problem solving
 • Technical Application
Interpersonal
 • Team focus
 • Managerial ability
 • Leadership Skills
 • Personal Effectiveness
Personal
 • Flexibility
 • Trusting
 • Integrity
 • Risk-taking
 • Open and transparent

ตัวอย่าง Competency Model ที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยนำ Value และ Strategy ขององค์กรมากำหนด Core Competency ความสามารถทางการบริหารมากำหนด Managerial Competencies และนำ Job functions ของตำแหน่งงานมากำหนด Technical Competencies

Core competency Values & Strategy
Professional Competency Managerial Ability
Technical Competency Technical Skills

การกำหนด Competency Model ในส่วนนี้ อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ของการทำความเข้าใจสำหรับ การเข้าไปจัดทำของทีมที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ว่ารูปแบบการจัดทำ มีลักษณะแบบนี้ เพื่อที่จะได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำ Competency ให้เป็นแนวทางที่ชัดเจน

competency-model-png

 

ซึ่งโดยทั่วไป จะมีการกำหนด Competency Model มี  3  ประเภท  คือ สมรรถนะหลัก (Core  Competency)

สมรรถนะเฉพาะตำแหน่งงาน(Functional  Competency)  และ สมรรถนะระดับบริหาร (Managerial  Competency) หรือบางตำราอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้  สมรรถนะระดับผู้นำ (Leadership  Competency สมรรถนะส่วนนี้ ใช้เฉพาะพนักงานระดับ หัวหน้าขึ้นไปเท่านั้น  สำหรับในรายละเอียด  ผู้เขียนจะขอกล่าวลงในรายละเอียดแต่ละหัวข้อในบทต่อไปอีกครั้ง

เอกสารการสอนของ ดร.กฤติน กุลเพ็ง