รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนกรกฎาคม 2018

ปฎิทินอบรมเดือนกรกฎาคม 2018

1 การทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง 5 กรกฎาคม 2018
2 การจัดทำ Training Road Map ของพนักงานแต่ละวิชาชีพ ดร.กฤติน กุลเพ็ง 12 กรกฎาคม 2018
3 การจัดทำ Training Need ของพนักงาน ด้วยเครื่องมือ Competency ดร.กฤติน กุลเพ็ง 19 กรกฎาคม 2018

รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนสิงหาคม 2018

ปฎิทินอบรมเดือนสิงหาคม 2018

1  การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งานบนพื้นฐาน Competency ดร.กฤติน กุลเพ็ง 2 สิงหาคม 2018
2 เทคนิคการสอนงานแบบมืออาชีพ ดร.กฤติน กุลเพ็ง 14 สิงหาคม 2018
3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง 30 สิงหาคม 2018

รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนกันยายน 2018

ปฎิทินอบรมเดือนกันยายน  2018

1 การบริหารคน Gen Y ดร.กฤติน กุลเพ็ง 6 กันยายน 2018
2 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำตัวชี้วัด(KPI) ดร.กฤติน กุลเพ็ง 12 กันยายน 2018
3 ภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง 26 กันยายน 2018

ดาวโหลดใบสมัคร
ดาวโหลดหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน(JD)
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR.DIGITAL 4.0
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฏหมาย
ดาวโหลดหลักสูตรภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
ดาวโหลดหลักสูตร การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำ-Functional-competencyและการออกแบบพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล
ดาวโหลดหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวโหลดหลักสูตรการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดาวโหลดกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารที่หัวหน้างานควรรู้
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารคนสามวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดาวโหลดหลักสูตรกระบวนการจัดทำTraining Need ของพนักงาน


  1835 views     Comments