จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยปฏิบัติงานด้าน HR ใคร่ขอฝากแนวคิดในการปฏิบัติงาน  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้บริหารงานด้าน HR จะไปโฟกัสที่ผู้ดำรงตำแหน่งที่สูงๆ เป็นหลัก เช่น ผู้บริหารองค์กร  ผู้ถือหุ้นของบริษัท  ที่ต้องให้ความสำคัญ และถือว่าเป็นลูกค้าที่มาอันดับต้นๆ  แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเราในฐานะ HR จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนไม่ถูกต้อง  ก็จะส่งผลถึงตำแหน่งได้เช่นกัน  ในมุมมองของผู้เขียน มีแนวคิดว่าลูกค้าที่หน่วยงาน HR

อ่านต่อ ...

ในยุคเปลี่ยนผ่านเข้ามาสู่ยุคดิจิทัล  สิ่งที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จในสมัยอดีตอาจจะนำมาใช้ในสมัยปัจจุบันไม่ได้อีกแล้ว  เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไป เวลาก็มีส่วนสำคัญ ที่จะทำให้พบแนวทางใหม่ๆ  ส่งผลต่อวิธีการ วิธีคิด ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่จะให้ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน การที่คนรุ่นใหม่ทำงานอะไร หลายอย่างๆ ในเวลาเดียวกันได้  แต่หัวหน้า ผู้จัดการมองว่า  เป็นการกระทำที่ไม่ควร  เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายมาถึงคุณภาพของงานที่ทำอยู่ ณ ขณะนั้น  แต่อย่าลืมไปว่าความเชี่ยวชาญ  ความชำนาญ ของคนแต่ละยุคไม่เหมือนกัน 

อ่านต่อ ...

  ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  จึงทำให้ต้องการบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลายๆด้าน  เข้ามาร่วมงานกับองค์กร  โดยภาพรวม กลางๆ ที่ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างมาเป็นข้อสรุป เพราะว่า สไตล์ในการทำงานของผู้บริหารองค์กรแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน  บางคนชอบลูกน้องที่เข้าใจ และรู้สไตล์การทำงานของตนเอง  จึงจะเห็นหลายๆ บริษัท  พอมีการแต่งตั้งโยกย้าย ตำแหน่งกันแต่ละครั้ง  มักจะมีการเปลี่ยนผู้บริหารที่เป็น 

อ่านต่อ ...

                                   ความหลากหลายของช่องทาง  ทำให้บริษัทได้มีแหล่งของผู้สมัคร  ที่มีความสอดคล้องกับองค์กรมากขึ้น  บริษัทต่างๆจำเป็นต้องตรวจสอบจากแหล่งที่จะไปรับสมัครก่อนด้วยว่า  มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่บริษัทของเราต้องการด้วยหรือไม่  จากแหล่งข้อมูลที่เป็นทหารเกณฑ์ที่ใกล้ปลดประจำการ  ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย  มีร่างกายที่แข็งแรง  จะมีภูมิลำเนาจากต่างจังหวัด เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว  จะเห็นได้ว่า  นอกจากจะต้องดูตำแหน่งงานแล้ว  ควรจะต้องพิจารณาถึงประเภทธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย   ถ้าพิจารณาให้ดีแล้ว  สามารถตัดคู่แข่งที่เป็นประเภทธุรกิจ การบริการ  การต้อนรับ

อ่านต่อ ...

           มีบางบริษัทที่ใช้เทคนิคการสรรหาจากบริษัทผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานในองค์กร  เพราะว่าจะทราบถึงความเชี่ยวชาญ และทักษะในการทำงานในหน้าที่นั้นอยู่แล้ว  ซึ่งในทางปฏิบัติหัวหน้างาน จะอาศัยความสัมพันธ์ที่ทำงานอยู่ด้วยกัน ชักชวนให้มาสมัครงานที่บริษัท  โดยส่วนใหญ่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เพราะว่าบริษัทผู้รับเหมา ถ้าเทียบสวัสดิการโดยรวม  ความมั่นคง และ การเติบโตในหน้าที่การงานย่อมสู้บริษัทใหญ่ไม่ได้ จึงตัดสินใจมาทำงาน   ก็จะเป็นช่องทางการสรรหาอีกช่องทางหนึ่ง ที่นิยมทำกันในยุคปัจจุบัน ในโรงงานส่วนใหญ่  จะมีบริษัทที่รับเป็นผู้รับเหมา รับงานต่อจากบริษัทไปทำ หรือตัดตอนการทำงาน 

อ่านต่อ ...

สำหรับช่องทางที่บริษัทได้นิยมใช้กันมาตลอด  อีกช่องทางหนึ่ง   โดยบริษัทใช้พื้นที่ของบริษัทเอง  เป็นพื้นที่ในการโฆษณา ประกาศรับสมัครพนักงาน   ลักษณะป้ายจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก  ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานที่จะรับมากน้อยเพียงใด  ถ้าในกรณีที่บริษัทมีความต้องการที่จะรับพนักงานเป็นจำนวนมาก  ก็ควรจะใช้ Bill Board  ที่มีลักษณะขนาดใหญ่  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ  ให้ผู้สมัครเข้ามาสู่องค์กร  แต่ในทางกลับกันถ้าองค์กรมีจำนวนพนักงานขาดไม่มาก ก็สามารถใช้การประกาศบริเวณหน้าบริษัท  อาจจะไม่ต้องใหญ่มาก  เพื่อเพียงแต่จะรับสมัครพนักงานเข้ามาทดแทน ในตำแหน่งทีว่างเท่านั้น การทำประกาศในลักษณะดังกล่าว 

อ่านต่อ ...

          การสรรหาพนักงานเข้าสู่องค์กร  เป็นสิ่งที่องค์กรเริ่มให้ความสำคัญ  เพราะว่าเป็นงานที่ท้าทาย  ที่จะหาพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานได้ทันตามกำหนดของหน่วยงาน  ที่ขาดอัตรากำลัง  ซึ่งผู้เขียนได้พยายาม  นำเสนอแนวทางเป็นช่องทางที่จะได้ผู้สมัครเข้ามาร่วมงานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมองค์กรก็เป็นปัจจัยสำคัญ  เพราะว่าจะมีส่วนในการดึงดูดผู้สมัครให้เข้ามาร่วมงานได้ง่ายขึ้น ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น  บางครั้งผู้บริหารองค์กร  อาจจะคิดว่า การที่ขาดอัตรากำลัง ก็เพราะว่า หน่วยงาน HR ไม่มีทักษะ ความรู้ในการที่จะรับพนักงาน เข้ามาร่วมงานในองค์กร 

อ่านต่อ ...

องค์กรจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของระดับหัวหน้างาน  เพื่อที่จะให้ระดับหัวหน้าไปสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับลูกน้องในสายบังคับบัญชาของตัวเอง  ซึ่งในระดับหัวหน้าสิ่งที่ต้องพึงมีของการเป็นหัวหน้าเลยก็คือ หัวหน้าต้องอ่านคนออก หัวหน้าต้องบอกคนเป็น หัวหน้าต้องเห็นคนชัด หัวหน้าต้องอ่านคนออก  หมายถึง  บทบาทของหัวหน้างานสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือ การสรรหาคัดเลือกคนเข้าสู่องค์กร  ซึ่งจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจทักษะในการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่องค์กรพึงประสงค์  ฉะนั้นหัวหน้า ควรจะต้องทำความเข้าใจ ในการสรรหาคัดเลือกคน  ทักษะในการสัมภาษณ์พนักงาน เพื่อให้ได้คนเก่งและคนดีเข้ามาร่วมงานภายในองค์กร  ถ้าเลือกคนผิดตั้งแต่เริ่มแรก  ก็จะทำให้เกิดปัญหาระยะยาวของหน่วยงานได้  ทักษะอันดับแรกเลยก็คือ หัวหน้าจำเป็นจะต้องเข้าใจในงานการสรรหาคัดเลือกคนเข้ามาร่วมงานเสียก่อน

อ่านต่อ ...

หลายๆ องค์กร ได้มีการถกเถียงกันถึงเรื่อง  การดูแลรักษาพนักงานที่เป็น Talent ขององค์กรอย่างไร เพื่อที่จะให้พนักงานดังกล่าวเกิดความรู้สึกที่ดี  ไม่อยากที่จะออกไปไหน แต่สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนเก่งด้วยว่า  โดยส่วนใหญ่คนเก่งจริงภายในองค์กรจะมีพฤติกรรมของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะแสดงออกมาให้เห็น  คนเก่งจริงมักไม่เรื่องมาก  คนฉลาดจริงไม่มากเรื่อง   ทัศนคติการแสดงออก  จะอยู่ในลักษณะที่ออกมาในเชิงบวกเสียมากกว่า  โปรแกรมการดูและรักษาคนเก่งขององค์กรควรจะต้องคำนึงถึง ความแตกต่างที่สามารถแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่า  ผู้บริหารองค์กรมีความตั้งใจในการดูและพนักงานกลุ่มนี้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม  ผู้เขียน

อ่านต่อ ...

การสร้างความผูกพันของพนักงานภายในองค์กร  ซึ่งในทางปฏิบัติ หน่วยงานที่จะต้องเก็บข้อมูลทั้งในเชิงระบบและเชิงลึก  ก็คงหนีไม่พ้นงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ที่จะต้องมาเป็นแม่งานในการพัฒนาต่อยอดข้อมูล  จากการสำรวจข้อมูลของพนักงานทั้งองค์กร จึงใคร่ขอยกตัวแบบของ Engagement Model     Company Practices  ปัจจัยแรกของการที่จะเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน เริ่มต้นที่บริษัทหรือองค์กร จะต้องมีนโยบายที่กำหนดออกมาจากผู้บริหารอย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง แบรนด์ของบริษัท ที่มีเอกลักษณ์ โดยมีพนักงานทั้งองค์กร 

อ่านต่อ ...